SZYCIE NA MIARĘ 

 

Załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego  La Mania

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KRAWIECKICH

ORAZ USŁUG SZYCIA MIAROWEGO PRZEZ LA MANIA SP. Z O.O.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W trosce o jak najlepiej wykonaną usługę, a także wygodę Klientów korzystających z usług Spółka LA MANIA Sp. z o.o.  zajmuje się również szyciem ubrań na miarę lub na specjalne zamówienie.
 2. Spółka LA MANIA produkuje odzież w rozmiarach i kolorach niestandardowych, dopasowanych do indywidualnych wymiarów.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z usług krawieckich oraz składania zamówień w Sklepie LA MANIA na modele z regularnej kolekcji odzieżowej LA MANI w rozmiarach od 42 do 50 oraz indywidualnych zamówień szycia miarowego (dalej „Szycie Miarowe” z pośrednictwem Sklepu LA MANIA działającego pod adresem https://www.lamania.eu/pl oraz Butików LA MANIA zlokalizowanych na terytorium Polski (lista Butików dostępna jest pod adresem: https://www.lamania.eu/pl/page/762/butiki-w-polsce.html),  w godzinach ich otwarcia.
 4. Zamówienia specjalne realizowane są w oparciu o szablony i tkaniny dostępne w aktualnej kolekcji marki „LA MANIA” prezentowanej na stronie http://lamania.eu w rozmiarach od 42 do 50.
 5. Z usług krawiecki oraz składania Zamówień Szycia Miarowego mogą skorzystać zarówno pełnoletnie osoba fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoby prawne.
 • 2. OPŁATY ZA ZAMÓWIENIE SZYCIA NA MIARĘ
 1. Wykonanie odzieży („Produkt”) w innych wymiarach niż standardowo oferowane w Sklepie LA MANIA oraz Butikach LA MANIA w rozmiarach od 42 do 50  wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej dopłaty, która wynosi  25% do obowiązującej centy detalicznej brutto danego Produktu  w chwili składania zamówienia - w przypadku gdy modyfikacja modelu z regularnej kolekcji odzieży LA MANIA polega wyłącznie na wyborze indywidualnego rozmiaru w przedziale od 42 do 50.
 2. W przypadku zamówień odzieży szytej w nietypowych wymiarach, w ramach zleceń Szycia Miarowego, wymagających od Klienta dokonania  przymiarek w Atelier  LA MANIA -   wartość zamówienia stanowić będzie suma obowiązującej ceny detalicznej brutto danego Produktu w chwili składania zamówienia oraz kwoty 600 zł powiększona o 20%.
 3. Przy obliczaniu dopłaty, o której mowa w ust.1 oraz ustalenia ostatecznej wysokości ceny  nie będą brane pod uwagę obowiązujące w Sklepie LA MANIA w chwili składania zamówienia promocje,  upusty oraz rabaty  o podobnym charakterze.
 4. Do kwot, o których mowa  w ust. 1 -2 doliczane będą koszty związane z dostarczeniem Produktu do Klienta zgodnie z aktualnymi  Warunkami Dostaw LA MANIA dostępnymi na stronie https://www.lamania.eu/pl/pages/49/warunki-dostaw.html  
 • 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG KRAWIECKICH I USŁUG SPECJALNYCH
 1. Zawarcie umowy między Klientem a LA MANIA następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta za pośrednictwem Sklepu LA MANIA lub w Butiku LA MANIA  zamówienia specjalnego poprzez wybór usługi Szycie na miarę [rozmiary 42-50].
 2. Po wysłaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu LA MANIA Klient otrzyma potwierdzenie w formie e-maila zawierające:
 3. a) jednostkową i łączną cenę wszystkich Produktów;
 4. b) cenę sprzedaży = cena łączna Produktów + koszty wykonania umowy, i koszty dostawy;
 5. c) formę dostawy – w tym określenie przewoźnika i informacje o jakichkolwiek ograniczeniach dotyczących dostawy;
 6. d) termin płatności w tym płatności zaliczki;
 7. e) termin realizacji Zamówienia Szycia Miarowego przez LA MANIA.
 8. W przypadku składania zamówienia przez Klienta w Butiku LA MANIA Klient otrzyma podsumowanie Zamówienia w formie papierowej.
 9. Zamówienie Szycia Miarowego według indywidualnych wymagań klienta wymaga uzyskania akceptacji ze strony Atelier LA MANIA. Po otrzymaniu informacji, iż Zamówienie Szycia Miarowego może podlegać wykonaniu przez Atelier LA MANIA, Klient otrzyma indywidualną informację na podany przez siebie adres e-mail wraz z informacjami, o których mowa w §3 ust.2.
 10. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust.4 Klient zobowiązany będzie do zapłaty przelewem zaliczki  w wysokości  50% wartości zamówienia. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia składanego w Butiku LA MANIA  jest wpłynięcie na  konto LA Mania zaliczki,  o które mowa  zdaniu poprzedzającym.
 11. Termin wykonania usługi ustala kierując się terminarzem już przyjętych do realizacji usług; przy czym termin ten dla zamówień, o których mowa w §2 ust. 1 wynosi maksymalnie 21 dnia a przy zamówieniach specjalnych, o których mowa w §2 ust. 2  30 dni od dnia otrzymania przez LA MANIA całej ceny za zamówienie.
 12. W ramach usługi Szycia Miarowego wykonuje się do 2 przymiarek w Atelier LA MANIA, chyba, że LA MANIA za zasadne uzna większość ich ilość.

      Aktualne adres Atelier LA MANIA  dostępne są pod adresem: LA MANIA SP. Z O.O., ul. Balladyny 3C, 02-553 Warszawa.

 1. Produkty w ramach usług Szycia Miarowego zaprojektowane są specjalnie dla Klienta i nie można ich odsprzedać, a Klient z zastrzeżeń postanowień ust. 5 zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny w momencie składania zamówienia. Należy to zrobić za pomocą karty debetowej lub kredytowej na stronie internetowej, podając odpowiednie dane. Zamówienie nie zostanie zrealizowane, chyba że LA MANIA otrzyma całą cenę zamówienia.
 2. Żadne zamówienie w ramach usług Szycia Miarowego nie zostanie wysłane do Klienta, do czasu uregulowanie przez niego całej ceny za zamówienie.
 • 4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ZASADY REKLAMACJI.
 1. Produkty wykonane zgodnie ze specyfikacją Klienta w ramach usługi Szycia Miarowego, jak np. spódnice, kombinezony, kożuchy, płaszcze nie są objęte prawem do odstąpienia od umowy na odległość (nawet jeśli zostały zamówione w rozmiarach nie występujących w standardowo sprzedawanej przez LA MANIA rozmiarówce tj. w rozmiarach 42 do 50 ),  z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 2. Klient składają zamówienie oświadcza, iż został poinformowana o braku możliwości zwrotu lub wymiany tej odzieży.
 3. Klient ma prawo odstąpić od złożonego i zapłaconego zamówienia Szycia MIAROWEGO wyłącznie w terminie 24 godzin od jego złożenia. Po tym terminie odstąpienie będzie niemożliwe.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy sytuacji, w której LA MANIA rozpoczęła świadczenie usług krawieckich lub przystąpiła do wykonania Zamówienia Szycia na Miarę za zgodą Klienta.
 5. Reklamacji podlega jakość wykonanej usługi w terminie 7 dni od daty jej odbioru; reklamacji nie podlegają wady i jakość tkanin oraz dodatków jak również wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, w tym nie stosowania się do przepisów prania.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące usług szycia miarowego można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail e-lamania@lamania.eu W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez klienta tusu konsumenta w rozumieniu art. 22[1] KC.
 • 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wyłączne prawa do wszelkich tworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) powstałych w związku z wykonywaniem przez LA MANIA usług krawieckich lub realizacją zamówienia Szycia Miarowego  przysługują wyłącznie LA MANIA  lub podmiotom, z którymi LA MANIA zawarł odpowiednie umowy.

 • 6. ZMIANA REGULAMINU
 1. LA MANIA może zmienić Regulamin, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
 2. a) Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez LA MANIA, świadczenie usług lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i LA MANIA;
 3. b) Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;
 4. c) Zmiana warunków świadczenia usług niepogarszająca sytuacji Klienta w porównaniu do dotychczasowych;
 5. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust.1. powyżej LA MANIA powiadomi Klienta o zmianach z co najmniej 14-(słownie: czternaście) dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail.
 6. LA MANIA ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Użytkowników o planowanych zmianach w Regulaminie.
 • 7 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin dostępny jest Butikach, w siedzibie LA MANIA, jak również na stronie internetowej pod adresem internetowym www.lamania.eu.
 2. Skorzystanie z usług krawiecki oraz Zlecenie Szycia Miarowego oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu LA MANIA dostępnego na stronie https://www.lamania.eu/pl/pages/47/regulamin-serwisu.html.
 3. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z ze świadczeniem usług krawieckich oraz zlecaniem szycia na miarę powinna być kierowania na adres mailowy LA MANIA: marcel.gabrusianiec@lamania.eu.
 4. Dane osobowe uczestników Klientów będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu LA MANIA dostępnego na stronie https://www.lamania.eu/pl/pages/47/regulamin-serwisu.html oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy LA MANIA a Użytkownikiem  rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby LA MANIA.
 7. Regulamin wchodzi w życie od dnia 19  czerwca 2019 roku.

 

 

AKCEPTUJĘ

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE W CELU REALIZACJI USŁUG ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO COOKIE W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE.