WARUNKI PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „TYDZIEŃ KOBIET W LA MANIA”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji o nazwie „TYDZIEŃ KOBIET W LA MANIA” zwanej dalej „Promocją” jest „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c, 02-553 Warszawa

NIP:113-281-31-43; REGON: 142572166; wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Promocja rozpocznie się dnia 04.03.2019r. o godz. 00:01 i zakończy dnia 09.03.2019r. o godz. 24:00 albo w chwili wyczerpania zapasów, w zależności, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

1.3. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

1.4. Udział w Promocji jest dobrowolny. Organizator będzie informował kupujących o możliwości udziału w Promocji ustnie lub telefonicznie.

 

2. Warunki i zasady korzystania z promocji

2.1. W trakcie trwania promocji do każdych zakupów za kwotę minimalną 500 zł brutto dodawana jest świeca zapachowa o wartości 89 zł brutto za jedną złotówkę brutto.

2.2. Osobą uprawnioną do skorzystania z oferty promocyjnej podczas trwania promocji jest osoba, która w okresie trwania promocji dokona jednorazowo zakupów na kwotę

minimalną 500,00 zł w niżej wymienionych punktach sprzedaży.

2.3. Z promocji można skorzystać więcej niż raz w trakcie jej trwania przy zachowaniu warunku dokonania zakupów każdorazowo na kwotę minimalną 500 zł. Wartość

zakupów dokonanych w okresie Promocji nie podlega sumowaniu.

 

2.4. Z promocji można skorzystać:

 

A. W punktach sprzedaży stacjonarnej:

• CH GALERIA MOKOTÓW (ul. Wołoska 12 02-675 Warszawa, T: +48 722 008 239);

• GALERIA SILESIA CITY CENTER (ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice, T:+48 722 003 453);

• CENTRUM HANDLOWE KLIF (al. Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia, T:+48 730 333 102);

• STARY BROWAR (ul. Pólwiejska 42 61-888 Poznań, T: +48 722 007 673);

• DH RENOMA (ul. Świdnicka 40 50-950 Wrocław, T: +48 730 333 101).

 

B. W sklepie on-line www.lamania.eu

 

2.5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia/zwrotu zakupionych towarów, jeśli wartość zakupów po zwrocie będzie niższa niż 500 zł, kupujący, jest zobowiązany albo

do zwrotu otrzymanej w promocji świecy albo do zapłaty równowartości udzielonego rabatu, to jest kwoty 88,00 zł (osiemdziesięciu ośmiu złotych).

 

3. Reklamacje

3.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem

poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1.

3.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania składającego reklamację, jak też treść reklamacji.

3.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

4. Postanowienia końcowe

4.1. Wszyscy korzystający z promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie

jego trwania, bez podawania przyczyn.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

4.4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.lamania.eu

AKCEPTUJĘ

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE W CELU REALIZACJI USŁUG ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO COOKIE W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE.