REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI LA MANIA „Kosmetyczka ARIEN do zakupów powyżej 500 zł”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji pod nazwą „Kosmetyczka ARIEN do zakupów powyżej 500 zł” zwanej dalej „Akcją” jest La Mania Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c, 02-553 Warszawa NIP: PL113-281-31-43; REGON: 142572166; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, kapitał zakładowy 200.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Akcja prowadzona będzie w sklepie internetowym pod adresem http://lamania.eu („Sklep Internetowy”) oraz w butikach stacjonarnych.

1.3. Akcja rozpocznie się dnia 12.10.2018r. o godz. 10:00 i zakończy dnia 14.10.2018r. o godz. 23:59, lub zakończy się w chwili wyczerpania zapasów.

1.4. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

1.5. Akcja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

1.6. Udział w akcji jest dobrowolny.

 

2. Warunki i zasady udziału w promocji

2.1. Uczestnik Akcji, który dokona zakupu w La Mania na kwotę minimum 500 złotrzyma wybrany przez organizatora prezent w postaci złotej kosmetyczki ARIEN.

2.2. Ilość prezentów jest ograniczona.

2.3. Prezent zostanie wydany jednocześnie z zakupionymi towarami.

2.4. Przywilejów wynikających z Akcji nie można łączyć z przywilejami wynikającymi z innych promocji, akcji, obniżek i tym podobnych.

2.5. W chwili wyczerpania zapasów prezentów Akcja zostaje zakończona przed Okresem Obowiązywania Promocji.

2.6. Uczestnik, który odstąpi od umowy sprzedaży, w związku z zawarciem której został mu wydany prezent zobowiązany jest do jego zwrotu Organizatorowi.

2.7. Prezent nie może być odpakowany z oryginalnego opakowania ani nosić śladów użytkowania.

2.8. Jeżeli Klient korzysta z przyznanego odrębnie przez Organizatora prawa wymiany produktu na inny, zachowuje prawo do otrzymanego Prezentu.

 

3. Reklamacje

3.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Akcji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora.

3.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania składającego reklamację, jak też treść reklamacji

3.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji

 

4.Postanowienia końcowe

4.1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

4.2. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

4.5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.lamania.eu

AKCEPTUJĘ

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE W CELU REALIZACJI USŁUG ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO COOKIE W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE.