REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI "Perfumy gratis do zakupów powyżej 600zł w sklepie online"

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.Organizatorem Promocji “"Perfumy gratis do zakupów powyżej 600zl w sklepie online” jest „La Mania” sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Balladyny 3C, 02-553 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366284, o kapitale zakładowym w kwocie 200.000,00 złotych.

1.2.Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego www.lamania.eu.

1.3.Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 31 sierpnia (godz. 22:00). do 3 września (godz. 23:59) 2017 roku.

 

2. Warunki i zasady udziału w promocji

2.1.Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów marki La Mania o łącznej wartości co najmniej 600,00 zł (sześćset złotych) otrzyma prezent w postaci perfum La Mania o wartości brutto 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

2.2.Produkt zakupiony w Promocji podlega zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem https://www.lamania.eu/pl/pages/47/regulamin-serwisu.html oraz z zastrzeżeniem punktów 2.3. i 2.4.

2.3.W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Promocji skutkującego obniżeniem wartości zamówienia do kwoty mniejszej niż 600,00 zł (sześćset złotych) klient może dokonać zwrotu oryginalnie opieczętowanego prezentu w postaci perfum La Mania albo zatrzymać perfumy La Mania za zapłatą ceny 290,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

2.4.W przypadku braku zwrotu prezentu w postaci perfum La Mania albo zwrotu prezentu, który nie znajduje się w oryginalnie opieczętowanym opakowaniu, Organizator dokona potrącenia kwoty 290,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt) ze zwrotu ceny na rzecz klienta.

2.5.Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 

3. Postanowienia końcowe

3.1.Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

3.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3.3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.lamania.eu.

AKCEPTUJĘ

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE W CELU REALIZACJI USŁUG ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO COOKIE W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE.