PROMO RULES

REGULAMIN PROMOCJI „DŁUGI WEEKEND Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1. Organizatorem promocji o nazwie „DŁUGI WEEKEND Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”zwanej dalej „Promocją” jest „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c, 02-553 Warszawa NIP:113-281-31-43; REGON: 142572166; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
 • 2. Promocja rozpocznie się dnia 19.06.2019r. o godz. 15:30 i zakończy dnia 23.06.2019r. o godz. 23:59.
 • 3. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
 • 4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 

 1. Warunki i zasady korzystania z promocji

 

 • 1. Do każdego zamówienia, ze wskazanym miejscem dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nie są doliczane koszty dostawy.
 • 2. Osobą uprawnioną do skorzystania z oferty promocyjnej podczas trwania promocji jest osoba, która wskaże miejsce dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 3. Z promocji można skorzystać więcej niż raz w trakcie jej trwania przy zachowaniu warunku wskazanego w punkcie 2.2. Regulaminu. 
 • 4. Z promocji można skorzystać dokonując zakupów w sklepie on-line www.lamania.eu

 

 1. Reklamacje

 

 • 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1.
 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania składającego reklamację, jak też treść reklamacji.
 • 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 1. Wszyscy korzystający z promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyn.
 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.
 • 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.lamania.eu

 

 

________________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN PROMOCJI

„DZIEŃ MATKI”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1. Organizatorem promocji o nazwie „Dzień Matki” zwanej dalej „Promocją” jest „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c, 02-553 Warszawa

NIP:113-281-31-43; REGON: 142572166; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • 1. Promocja rozpocznie się dnia 17.05.2019r. o godz. 00:01 i zakończy dnia 26.05.2019r. o godz. 24:00 - Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

 

 

 • 2. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

 

 • 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 

 

 1. Warunki i zasady skorzystania z promocji

 

 • 1. W trakcie trwania promocji do każdych zakupów realizowanych w sklepie on-line oraz w butikach stacjonarnych, których wartość jest równa bądź wyższa od kwoty 1000 zł (tysiąc złotych), klient może otrzymać perfumy „La Mania” w cenie 1 zł (jeden złoty).

 

 • 2. Do sumy zakupów uwzględni się zarówno towary w cenie podstawowej, jak i towary przecenione.

 

 • 3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient jest zobowiązany do zwrotu perfum „La Mania”. W przypadku, gdy Klient naruszy oryginalne opakowanie perfum ‘La Mania” i dokona odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, będzie zobowiązany do zwrotu równowartości rabatu w kwocie 290 zł.

 

 • 4. Z promocji można skorzystać więcej niż raz w trakcie jej trwania przy zachowaniu warunku dokonania zakupu towarów na kwotę równą lub wyższą 1000 zł (tysiąca złotych).

 

 • 5. Z promocji można skorzystać:

 

 1. W punktach sprzedaży stacjonarnej
 • CH GALERIA MOKOTÓW ul. Wołoska 12 02-675 Warszawa T: +48 722 008 239
 • GALERIA SILESIA CITY CENTER ul. Chorzowska 107 40-101 Katowice T:+48 722 003 453
 • CENTRUM HANDLOWE KLIF Aleja Zwycięstwa 256 81-525 Gdynia T:+48 730 333 102
 • STARY BROWAR ul. Pólwiejska 42 61-888 Poznań T: +48 722 007 673
 • DH  RENOMA ul. Świdnicka 40 50-950 Wrocław T: +48 730 333 101

 

 1. W sklepie on-line www.lamania.eu

 

 1. Reklamacje

 

 • 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje mu prawo zgłoszenia reklamacji na piśmie lub listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1.

 

 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny adres do doręczeń składającego reklamację, jak też treść reklamacji i propozycję rozwiązania.

 

 

 • 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 1. Wszyscy korzystający z promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania przyczyn.

 

 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.lamania.eu

 

 • 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.lamania.eu

 

 • 5. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

 

 

I ACCEPT COOKIES

THIS WEBSITE USES COOKIES TO IMPROVE PERFORMANCE AND ENHANCE THE USER EXPERIENCE FOR THOSE WHO VISIT OUR WEBSITE. THIS POLICY CLARIFIES HOW WE DO THIS AND HOW COOKIES ARE MANAGED.